Svidník » Pozemky Svidník » Pozemok pre rodinné domy »

obytný súbor LADOMIRKA - Svidník

obytný súbor LADOMIRKA - Svidník


1 150 000,00 EUR
1 150 000,00 EUR/m2

Kategória: Pozemok pre rodinné domy - Dražba

Lokalita: Svidník - Svidník
(Pozemok pre rodinné domy - Svidník)

Rozloha pozemku: 1 m2

Dátum aktualizácie: 27.2.2018

Identifikačné číslo: 401

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 282 vedenom Okresným úradom Svidník – katastrálny odbor, okres: Svidník, obec: Svidník, katastrálne územie: Svidník, a to:  pozemok parcela „C“ KN č. 200/1 vo výmere 2381 m2, Zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcela „C“ KN č. 200/3 vo výmere 55 m2, Zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcela „C“ KN č. 200/4 vo výmere 29 m2, Zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcela „C“ KN č. 201 vo výmere 599 m2, Vodné plochy,  pozemok parcela „C“ KN č. 2329/2 vo výmere 2548 m2, Vodné plochy,  pozemok parcela „C“ KN č. 2329/6 vo výmere 73 m2, Vodné plochy,  pozemok parcela „C“ KN č. 2753/4 vo výmere 17582 m2, Ostatné plochy,  pozemok parcela „C“ KN č. 2753/17 vo výmere 56736 m2, Ostatné plochy, (ďalej len “predmet dražby”). Opis predmetu dražby: Predmetom ohodnotenia je územie nachádzajúce sa na severe mesta, ohraničené je zo severu mestským športovým areálom, zo západu cestou I triedy č. 73 - ulicou Sovietskej armády, z juhu sídliskom UTRA na Duklianskej ulici a z východu vodným tokom Ladomirka s pravobrežnou ochrannou hrádzou. Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby. Opis stavu predmetu dražby: Ide o bývalé územie vodných zdrojov, v súčasnosti nie je skúmané územie poľnohospodárky ani inak využívané, jeho plocha je zatrávnená. V zmysle schváleného územného plánu zóny je základnou prípustnou funkciou územia obytná funkcia s pozemkami a stavbami samostatne stojacich rodinných domov, obmedzujúcou funkciou územia sú pozemky verejnej parkovej zelene. Plán navrhuje výstavbu samostatne stojacich rodinných domov o kapacite: - Okrsok A - 18 RD/b.j. rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou podkrovia formou bungalovov - Okrsok B - 37 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia - Okrsok C - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou využitia podkrovia - Okrsok D - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia Celková navrhovaná kapacita novej bytovej výstavby: - 65 samostatne stojacich rodinných domov - 65 bytov - Obložnosť bytu 3 obyv/byt/RD - Výhľadový počet trvalo bývajúcich obyvateľov – 195 obyvateľov

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Masarykova 21, Košice
0911 Kliknite TU!